Požární ochrana – zákon č. 133/85 Sb.

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

 1. Anonymní napsal:

  Trochu zastaralý zákon.

  NOVÉ ZÁKONY týkající se požární ochrany uvádím zde:

  Zákon č. 237/2000 o požární ochraně, kterým se upravuje zákon 133/85 sb o požární ochraně.
  Zákon č. 238/2000 o Hasičských záchranných sborech
  Zákon č. 239/2000 o Integrovaném záchranném systému
  Zákon č.240/2000 , takzvaný "Krizový zákon"
  Vyhlášky a ustanovení Vlády ČR a Ministerstva vnitra ČR týkající se požární ochrany
  Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
  Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 202/1999 Sb.,Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické požadavky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
  Vyhláška č. 255/1999 Sb., Ministerstva vnitra ze dne 21. října 1999 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
  Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 246/2001 Sb.,Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001, o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
  Vyhláška č. 247/2001 Sb.,Ministerstva vnitra ze dne 22.června 2001, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
  Vyhláška Ministerstva vnitra č.323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
  Vyhláška Ministerstva vnitra č.234/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu
  Vyhláška Ministerstva vnitra č.328/2001 Sb.,o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
  Vyhláška č. 49/2003 Sb. Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky
  Ostatní zákony
  Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
  Výklad MV ČR k zákonu č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích, týkající se přepravy osob v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru ….
  Zákon č.22/1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
  Vyhláška č.81/1995 Ministerstva financí ze dne 26. dubna 1995 o osvobození od správních poplatků
  http://www.mvcr.cz stránky MV ČR poskytující plné znění zákonů
  Zákon 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů
  Zákon č.65/1965 sb. Zákoník práce aktuální znění k 1.1.2001
  Vyhláška č. 106/2001 Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
  Zákon č. 258/2000 sb. ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
  Další právní dokumenty
  Nařízení vlády 110/2001sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *